คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. กันตพล ศรีนอก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ทัศนนันท์ ธังไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ปนัดดา โปรษยะบุตร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ณัฐธีรา สารนอก
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ณัฏฐณิชา สีปัตถา
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ดวงนภา อนามัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ชุติกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. เพ็ญพิชชา ฉิมนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. รุ่งนภา พลศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ปุริมปรัชญช์ เพียรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. กรณ์ดนัย รอดวินิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. อภิเดช ตะโพวิญญู
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ธนบดี ทรัพย์พาลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ธนศร นิลพลกรัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ณัฐกรณ์ ทองสุขนอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. นราธิป คิดรอบ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นิธิกร มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. วชิรวิทย์ ชินนอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. นันทพันธ์ ยังพลู
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ธนกร สีทน
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. นาถตยา นานอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6