คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา ฉัตรวงศ์วาน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพันธ์ ข่าขันมะลี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ เกิดศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศิลป์ ทองสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางพาชื่น ปาทาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย เลาวัณย์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติถิติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ จันทะล่าม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ กมขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท กำลังเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล เกียรติชัยพัฒน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศักดิ์ พงษ์ศิริจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ อุปสรรค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา (เลขานุการ)