สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายเดระวิทย์ จิตรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสายใจ ดวงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอาภรณ์ ศรีศักดิ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมัทนา พงษ์ใหม่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายเดระวิทย์ จิตรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอรรถกร บรรดาศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0872551517
อีเมล์ : attakornb.cck@gmail.com