สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายการันต์ วีรชาติเมธี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแพรวพรรณ ค้ำชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายบัลลังก์ เกื้อปัญญากูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนฤมล ปราบอาต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวิริยา กุดหินนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางมยุรา ภูมิดินดิบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0625597447
อีเมล์ : duan1chin@gmail.com

นายการันต์ วีรชาติเมธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางธันยารัตน์ มุ่งศีลธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4