สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางประไพศรี ไกรอ่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางณัชชารีย์ บวรไชยอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอนุชิต วุฒิเนตร
ครู คศ.3

นายการันต์ วีรชาติเมธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายบัลลังก์ เกื้อปัญญากูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริพร ลีโสม
ครูผู้ช่วย

นายอรรถกร บรรดาศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1