สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนันท์ชนก มานอก
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิรดา พิลาวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนันท์ชนก มานอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอัมพร เก่าพิมาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางดวงกมล คงฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4