สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชาลิสา ทองบ่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิรดา พิลาวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางดวงกมล คงฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอัมพร เก่าพิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายชลธิศ คงฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3