สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนันท์ชนก มานอก
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางดวงกมล คงฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางศิรดา พิลาวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิริยา กุดหินนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุคนธวัลย์ วงศ์นิรามิษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1