สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางทิพวรรณ เกิดศรีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัชนี กนกพรพรรณ
ครู คศ.3

นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท์
ครู คศ.1