สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศรุตยา อัจธนาศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศราลักษณ์ ศรีหะวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศรุตยา อัจธนาศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธยาดา คงฉัตรชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3