สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรณัน มนูญญโสภิต
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรัชนี กนกพรพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายเสกสรรค์ กนกพรพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรณัน มนูญญโสภิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศิริวิภา กุมปรุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4