สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรณัน มนูญญโสภิต
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประภาพรรณ ศรีนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายเสกสรรค์ กนกพรพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัชนี กนกพรพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรณัน มนูญญโสภิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรรณวิภา ตะวันเลิศสกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1