สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนัชชรินทร์ เซ็นกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายเสกสรรค์ กนกพรพรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรณัร มนูญญโสภิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางนงนุช จอมมะรุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2