สายชั้นอนุบาล

นางจิราพร พรมสันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวธัญลักษณ์ คิดถูก
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวฌญาพร มานอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจิราพร พรมสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทัตยา บรรดาศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางประภาพรรณ ศรีนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิราภา กุลแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2