สายชั้นอนุบาล

นางจตุพร การบรรจง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวจิราพร พรมสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจิราภา กุลแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววรรณวิภา ตะวันเลิศสกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1