สายชั้นอนุบาล

นางจิราพร พรมสันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนวพร แจ้งไพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจิราพร พรมสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทัตยา บรรดาศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิราภา กุลแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางธันยลักษณ์ คิดถูก
เพี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1