สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพนัชกร ระวังชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางศรุดา มูลจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสโรชิน สีปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายกิตติ จงสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3