สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพนัชกร ระวังชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวประภาสิณีย์ อยู่บุรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสโรชิน สีปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายอนุชิต วุฒิเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพนัชกร ระวังชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายกิตติ จงสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3