คณะผู้บริหาร

นายอนันท์ ยิ่งนอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเด่น อุทัยสา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา