คณะผู้บริหาร

นายสง่า ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา จำปามูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าง 1 อัตรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา