พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ  (Mission)


๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

๒.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

๓. พัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

๔. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่อาเซียน

๕. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ

๖. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๗. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา  ร่วมมือสืบสาน  ประเพณีไทย 
ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

๙.  นักเรียนต้องอ่านได้  เขียนได้  ๑๐๐ %


เป้าประสงค์

๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๒. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

๓.  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

๔.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มุ่งสู่อาเซียน

๕.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ

.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๗.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมมือกันสืบสานประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘.  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

๙.  นักเรียนอ่านได้  เขียนได้  ๑๐๐ %