วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ประสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียน  

  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา จัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  พัฒนาด้านความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ