ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนชุมชนคงวิทยาเดิมชื่อ  โรงเรียนคง  เป็นโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษาตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๔๙๔  ครั้งแรกไม่มีอาคารเรียน  ต้องอาศัย   อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนคงวิทยา เป็นสถานที่เรียน  เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๔๐ คนโดยนายพยุง  อิ่มสุวรรณ เป็นประธาน นายอ่อง  ขจัดภัย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  นายแดง  วิทโยปกรณ์  เป็นครูช่วยสอน

            ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๔๙๕  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ  เป็นเงิน  ๒๔๕,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเอกเทศถาวร    หลัง  โดยทำพิธีเปิดป้ายอาคารเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีนายชอบ ชัยประภา รองผู้ว่าราชการภาค    มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย นายพยุง  อิ่มสุวรรณ  นายอำเภอคง                      นายบรรหาร  ญาณประสิทธิ์  ศึกษาธิการอำเภอคง  และนายอ่อง  ขจัดภัย  ครูใหญ่  ร่วมกันดำเนินงานและทางราชการได้โอนขึ้นไปขึ้นต่อกรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมแผนใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.๑ - ม.๓ 

              พ.ศ.  ๒๕๐๔  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๓ โรงเรียนคงจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนคง(ประถมศึกษาตอนปลาย)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป. ๕ - ๗

              ปี พ.ศ.  ๒๕๐๙  โรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

              ปี พ.ศ.  ๒๕๑๖  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.๑ ป.๗

              วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๒๑  ได้ขอรวมกับโรงเรียนบ้านตะคร้อ(วันครู  ๒๕๐๒  เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนวันครูคงวิทยา”  เพื่อเพิ่มปริมาณงานให้ครูได้บรรจุชั้นโทได้มากขึ้น โดยมีนายแดง วิทโยปกรณ์  เป็นอาจารย์ใหญ่  บริหารอยู่โรงเรียนวันครู  ๒๕๐๒  เดิม  นายโพธิ์  ราชการกลาง  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  แยกบริหารอยู่ที่โรงเรียนคงเดิม  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   

               วันที่  ๓๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๓  ทางราชการได้โอนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการและอนุมัติให้แยกเป็น  ๒  โรงเรียนเหมือนเดิม  แต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนชุมชนคงวิทยา   ตามหนังสือ ที่  ศธ ๑๔๒๗.๐๓/๙๖๑  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๒๔ โดยมีนายโพธิ์   ราชการกลาง  รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชุมชนคงวิทยา  นายประเสริฐ  กมขุนทด  รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะคร้อ  (วันครู  ๒๕๐๒) 

               วันที่  ๓๑  ตุลาคม  .. ๒๕๒๖  นายประเสริฐ  กมขุนทดย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนคงวิทยา  นายโพธิ์   ราชการกลาง  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะคร้อ (วันครู  ๒๕๐๒)