ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป แบบ ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้อมยาม แบบ ป้อมยาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพลปัญญาโภชนการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 12,161,000 บาท
เพิ่มเติม..